Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi Yürürlüğe Girdi

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, kamu kaynaklarının verimli kullanımı ve tasarrufunu hedefliyor.

Kamu Kaynaklarının Verimli Kullanımı ve Tasarruf

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan ve Resmi Gazete’de yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, kamu kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasını ve tasarruf edilmesini amaçlıyor. Bu kapsamda, kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili ve ekonomik şekilde kullanılması bir görev ve zorunluluk olarak tanımlandı.

Takip, Denetim ve Yaptırımlar

Genelgeye göre, tasarruf tedbirlerinin hassasiyetle takip edilmesi, denetlenmesi ve raporlanması, aykırı hareket edenler hakkında yaptırım uygulanması kararlaştırıldı. Doğal afetler, salgın hastalıklar, orman yangınları, iç ve dış güvenlik ile istihbarat hizmetlerinin gerektirdiği zorunlu harcamalar bu tedbirlerin dışında tutulacak.

Harcamalar ve Yatırım Projeleri

Kamu hizmetleri ve yatırım projelerinin, bütçe sınırları içinde kalarak yürütülmesi gerekecek. Ek harcamalara ve faaliyet genişlemelerine izin verilmeyecek. Kamu kurumları, faaliyet alanlarıyla doğrudan ilgili olmayan harcama veya taahhütlerde bulunamayacak ve ihale şartnamelerine alakasız unsurları ekleyemeyecek.

Ortak Alım ve Ölçek Ekonomisi

Kamu kurumları, ölçek ekonomisinden yararlanarak ihtiyaçlarını daha düşük maliyetlerle karşılayacak ortak alımları yaygınlaştıracak.

Taşınmaz ve Sosyal Tesisler

Önümüzdeki üç yıl içinde yeni hizmet binaları, lojmanlar ve sosyal tesisler inşa edilmeyecek, kiralanmayacak ve bu amaçla arsa satın alınmayacak. Mevcut lojmanlar ve sosyal tesisler ekonomiye kazandırılacak, kiraları ve ücretleri güncellenecek.

Taşıt Edinimi ve Kullanımı

Kamu kurumları, yeni taşıt edinmeyecek, ancak savunma ve güvenlik hizmetleri için gerekli araçlar, ambulans ve itfaiye araçları acil durumlarda alınabilecek. Yerli ve elektrikli taşıtlara geçiş amacıyla mevcut taşıtlar tasfiye edilebilecek. Hizmet alımı suretiyle kullanılan taşıtlar, sözleşme süresi sonunda yeniden kiralanmayacak.

Haberleşme ve İletişim Giderleri

Kamu kurumları, haberleşme giderlerini gözden geçirerek tasarruf sağlayacak. Elektronik bilgi sistemlerinin kullanımı yaygınlaştırılacak, resmi yazışmalar posta ile gönderilmeyecek. Cep telefonu tahsis edilen makamlar için aylık görüşme ücreti sınırlandırılacak.

Eğitim, Toplantı ve Görevlendirmeler

Hizmet içi eğitim ve toplantılar uzaktan erişimle yapılacak, yüz yüze etkinlikler kamu tesislerinde gerçekleştirilecek. Yurt dışı geçici görevlendirmeler, ödenek sınırları içinde kalacak.

Basın ve Yayın Giderleri

Basın ve yayın giderleri elektronik ortamda karşılanacak, günlük gazete alımı yapılmayacak.

Personel Giderleri

Kamu personelinin etkin kullanımı sağlanacak, fazla mesai ve nöbet ücreti sınırlanacak. Personel yıllık izinleri ilgili yıl içinde kullandırılacak, koruyucu giyim ve donanım malzemeleri ayni yardım şeklinde verilecek.

Enerji ve Su Tasarrufu

Kamu kurum ve kuruluşları enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla tasarruf önlemlerine uyacak. Genel aydınlatmada LED dönüşümü ve diğer tasarruf sağlayıcı tedbirler hızla uygulamaya geçilecek. Kamu bina ve tesislerinde yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılmasına azami gayret gösterilecek. Su kullanımında israfı önlemek amacıyla gerekli tedbirler alınacak ve tasarruflu cihazlar tercih edilecek. Yeşil alanların sulanmasında mümkün olduğunca şebeke suyu kullanılmayacak.

Personel Servis Hizmetleri

Savunma ve güvenlik hizmetleri hariç, kamu kurumlarında toplu taşıma olan yerlerde personel servis hizmetleri sonlandırılacak, hizmet alımı suretiyle sağlanan servis hizmetleri ise sözleşme süresinin bitimine kadar devam edebilecek.

Uygulama ve Denetim

Genelgenin uygulanmasıyla ilgili olarak tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından gereken önlemler alınacak, her kademedeki yönetici tasarruf ilkelerinin uygulanmasından sorumlu olacak. Genelgenin hükümleri, bakanlıklarda bakan veya yardımcısı, kurumlarda üst yöneticiler, illerde valiler, belediyelerde ise belediye başkanları tarafından hassasiyetle izlenecek ve denetlenecek, aksine hareket edenler hakkında işlem yapılacak.

İhale ve Sözleşmelerin Gözden Geçirilmesi

Genelge yayımlandığı tarih itibarıyla kamu kurum ve kuruluşları tarafından sözleşmesi imzalanmış tüm mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri ihaleleri gözden geçirilecek, genelgeye uygun olmayan ihaleler iptal edilecek.

Tereddütlerin Giderilmesi

İlgili genelgenin uygulanmasından doğabilecek tereddütleri gidermeye il özel idareleri bakımından İçişleri Bakanlığı, belediyeler bakımından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkili olacak.

Finanstek, finans dünyasındaki güncel gelişmeleri okuyucularına sunarken, yatırım tavsiyesi olmadığını belirtip, sağlanan bilgilerin kendi araştırmalarıyla değerlendirilmesi gerektiğini vurgular; sitedeki bilgilerden kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulamaz ve okuyucuların herhangi bir finansal işlem yapmadan önce kendi risk analizlerini yapmalarını önerir.